Allah’ın 99 İsmi Ve Anlamları Faziletleri

11.10.2022
2.904
Allah’ın 99 İsmi Ve Anlamları Faziletleri

Allah, güç ve kudret sahibi, merhametliler merhametlisi ve kullarının iyiliğini isteyen yüceler yücesi ve tek yaratıcıdır. Allah’ın 99 tane ismi vardır. Allah’ın ayrı ayrı her isminde, O’nun özellikleri yer alır. Bize nasıl muamelede bulunacağı, rızık veren olduğu, sıkıntıları gideren bir yaratıcı olduğu, isimlerinde yer alan tecellilerindendir. Bunun için de Allah’ın 99 ismi ve anlamları ile Allah’ı öğrenmek ve Allah’a her bir ismiyle dua etmek oldukça makbul bir ibadet olur.

Allah’ın 99 ismi sırasıyla

Allah’ın 99 ismine Esma-ül Hüsna da denir. Esma-ül Hüsna, Allah’ın “En güzel isimleri” anlamına gelmektedir. Allah’ın 99 ismi sırasıyla hemen hemen her gün zikredilmeli ve bu isimlerle dua edilmelidir. Rabbimiz, isimlerinde saklı olan her özelliği yansıtmakta ve kullarına o şekilde muamele etmektedir.

Allah, istediğinde genişlik ve ferahlık verir, İstediği kullarını da sıkıp daraltır. Ancak, Allahü Teala bildirmiştir ki yaşattığı her zorlukta, bir kolaylık da sağlanacaktır. Bir kula kaldıramayacağı yükü vermediğini buyurmuştur. Buradan da anlıyoruz ki Rabbimiz, hepimizin kalbini, durumunu çok iyi biliyor. Her kulu ayrı ayrı imtihan ederek dünya hayatında deniyor. Herkesin imtihanı ve yaşadıkları farklı. Sabrederek, derdi verenin kimden olduğuna iyi bakmak gerek.

Allah’ın 99 ismi ve faziletleri

Allah’ın her isminde ayrı ayrı özelliklerini ve faziletlerini görebiliriz. Aslında Rabbimiz, isimleri ile O’nu tanımamızı ve O’nun özelliklerini bilerek O’ndan yardım istememizi emretmiştir. Her Esmayı elimizden geldiğince okumalı ve Allah’a O’nun güzel isimleriyle dua etmeliyiz.

Yarattıklarına en güzel şekli veren, en güzel şekilde yaratan Rabbimiz, O’na güzel isimleriyle dua edildiğinde de geri çevirmeyecektir. Allah’ın 99 ismi ve faziletleri çok büyüktür. Her biri ayrı ayrı manalar taşır.

Allah’ın isimleri anlamları ve faziletleri

Allah’ın isimleri anlamları ve faziletleri oldukça büyüktür. Rabbimiz her isminde, nasıl özelliklere sahip olduğunu anlatmış ve bizim O’nu daha iyi tanımamıza olanak sağlamıştır. Allah’ın Kuddüs isminden, O’nun tüm noksanlıklardan arınmış olduğunu anlayabiliriz. Allah’ın Gafur isminden, günahları çokça affedici olduğunu idrak edebiliriz. Bütün bu anlamlar, Rabbimizi bize daha iyi tanıtacak ve Rabbimizin ne kadar yüceler yücesi olduğunu bir kez daha anlatacaktır.

Allah’ın isimleri Esmaül hüsna

Bir insana hitap ederken ya da ondan bir şey isterken, “Sen zaten yaparsın, verirsin, sen iyi adamsın, büyük adamsın, kimseyi kırmazsın” desek, o kişi hakkında böyle düşünüldüğü için çok fazla mutlu olur ve daha çok bir şeyler yapmak ister. Haşa Allah, insanla karşılaştırılamaz. Ancak Esmaül Hüsna’nın ne denli önemli olduğunu anlamak istersek şu şekilde düşünmek bize yardımcı olacaktır.

Allah’a sen rızık kapılarını açansın, sen merhametlilerin en merhametlisisin diyerek yani O’nun özelliklerini sayarak dua edersek Rabbimiz bundan hoşnut olur ve inşallah dualarımızı en güzel şekilde kabul eder. Allah’ın isimleri Esmaül Hüsna, inşallah bize en hayırlı kapıları açacaktır.

Allah’ın 99 ismi vardır ve her bir ismine biz esma deriz. Sıkıntıda olduğumuz zaman Allah’ın isimlerini zikreder ve sıkıntımızın gitmesini bekleriz. Her ismin de bir anlamı vardır. Şimdi sizlere Allah’ın isimleri ve anlamlarını paylaşacağız.

1- Allah(C.C.): “Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.”
2- Er-Rahmân: “Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.”
3- Er-Rahîm: “Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.”
4- El-Melik: “Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.”
5- El-Kuddûs: “Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan.”
6- Es-Selâm: “Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.”
7- El-Mü’min: “Güven veren, emin kılan, koruyan.”
8- El-Müheymin: “Her şeyi görüp gözeten.”
9- El-Azîz: “İzzet sahibi, her şeye galip olan.”
10- El-Cebbâr: “Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran.”


11- El-Mütekebbir: “Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.”
12- El-Hâlık: “Yaratan, yoktan var eden.”
13- El-Bâri: “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.”
14- El-Musavvir: ”Varlıklara şekil veren.”
15- El-Gaffâr: “Günahları örten ve çok mağfiret eden.”
16- El-Kahhâr: “Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.”
17- El-Vehhâb: “Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.”
18- Er-Rezzâk: “Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.”
19- El-Fettâh: “Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. ”
20- El-Alîm: “Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.”
21- El-Kâbıd: “Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.”
22- El-Bâsıt: “Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.”
23- El-Hâfıd: “Dereceleri alçaltan”
24- Er-Râfi: “Şeref verip yükselten.”
25- El-Mu’ız: “Dilediğini aziz eden, izzet veren.”
26- El-Müzil: “Dilediğini zillete düşüren.”
27- Es-Semi: “Her şeyi en iyi işiten.”
28- El-Basîr: “Gizli açık, her şeyi en iyi gören.”
29- El-Hakem: “Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.”
30- El-Adl: “Mutlak adil, çok adaletli.”
31- El-Latîf: “Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.”
32- El-Habîr: “Olmuş olacak her şeyden haberdar.”
33- El-Halîm: “Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.”
34- El-Azîm: “Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.”
35- El-Gafûr: “Affı, mağfireti bol.”
36- Eş-Şekûr: “Az amele, çok sevap veren.”
37- El-Aliyy: “Yüceler yücesi, çok yüce.”
38- El-Kebîr: “Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.”
39- El-Hafîz: “Her şeyi koruyucu olan.”


40- El-Mukît: “Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.”
41- El-Hasîb: “Kulların hesabını en iyi gören.”
42- El-Celîl: “Celal ve azamet sahibi olan.”
43- El-Kerîm: “Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.”
44- Er-Rakîb: “Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.”
45- El-Mucîb: “Duaları, istekleri kabul eden”.
46- El-Vâsi: “Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'”
47- El-Hakîm: “Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.”
48- El-Vedûd: “Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.”
49- El-Mecîd: “Her türlü övgüye layık bulunan.”
50- El-Bâis: “Ölüleri dirilten.”
51- Eş-Şehîd: “Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.”
52- El-Hakk: “Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.”
53- El-Vekîl: “Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.”
54- El-Kaviyy: “Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.”
55- El-Metîn: “Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.”
56- El-Veliyy: “İnananların dostu, onları sevip yardım eden.”
57- El-Hamîd: “Her türlü hamd ve senaya layık olan.”
58- El-Muhsî: “Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.”
59- El-Mübdi: “Maddesiz, örneksiz yaratan.”
60- El-Muîd: ”Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.”
61- El-Muhyî: “İhya eden, dirilten, can veren.”
62- El-Mümît: “Her canlıya ölümü tattıran.”
63- El-Hayy: “Ezeli ve ebedi hayat sahibi.”
64- El-Kayyûm: ‘Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.”
65- El-Vâcid: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.”
66- El-Macîd: “Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.”
67- El-Vâhid: “Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.”
68- Es-Samed: “Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.”
69- El-Kâdir: “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.”
70- El-Muktedir: “Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.”
71- El-Mukaddim: “Dilediğini, öne alan, yükselten.”
72- El-Muahhir: “Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.”
73- El-Evvel: “Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.”
74- El-Âhir: “Varlığının sonu olmayan.”
75- El-Zâhir: “Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. ”
76- El-Bâtın: “Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. ”
77- El-Vâlî: “Bütün kainatı idare eden.”
78- El-Müteâlî: “Son derece yüce olan.”
79- El-Berr: “İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.”
80- Et-Tevvâb: “Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.”
81- El-Müntekim: “Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.”
82- El-Afüvv: “Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.”
83- Er-Raûf: “Çok merhametli, pek şefkatli.”
84- Mâlik-ül Mülk: “Mülkün, her varlığın sahibi.”
85- Zül-Celâli vel ikrâm: “Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.”
86- El-Muksit: “Her işi birbirine uygun yapan.”
87- El-Câmi: “Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.”
88- El-Ganiyy: “Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.”
89- El-Mugnî: “Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden.”
90- El-Mâni: “Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.”
91- Ed-Dârr: “Elem, zarar verenleri yaratan.”
92- En-Nâfi: “Fayda veren şeyleri yaratan.”
93- En-Nûr: “Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.”
94- El-Hâdî: “Hidayet veren.”
95- El-Bedî: “Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.”
96- El-Bâkî: ”Daimi, ölümsüz, ebedi olan.”
97- El-Vâris: “Her şeyin asıl sahibi olan.”
98- Er-Reşîd: “İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.  ”
99- Es-Sabûr: “Ceza vermede acele etmeyen.”

YAZAR BİLGİSİ
Erhan
Ben Erhan. Dinimiz hakkında araştırma yapmayı severim ve kendi öğrendiğim faydalı bilgileri siz kardeşlerimle de paylaşmaktan memnun olurum. Bana destek olmak için konularıma yorum yapabilirsiniz. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.