Ramazan Duası Allahümme İnni Es Elüke

31.03.2024
96
Ramazan Duası Allahümme İnni Es Elüke

Ramazan ayı, Müslüman aleminin en kutsal zamanları arasında ilk sırada yer almaktadır. Ramazan ayında da bol bol okunması gereken dualardan biri olan Ramazan Duası Allahümme İnni Es Elüke inananlar için tövbenin esas olduğu bir dua olarak bilinir. Böyle bir kutsal zamanın her günü, inanan kişilerin içini rahatlatan, günahların affedildiği, manevi huzurun yayıldığı bir zamandır.

Bu nedenle Ramazan ayının her gününde bu kutsal duanın etkisi ve tesiri çok çok daha fazla olacaktır. Üstelik bu kutsal zamanda her gün edilen bu dualar sayesinde inanan kişilerin manevi alışkanlıkları artarken duanın huzuru ile beraber etkili olan bu duaların tesiri çok daha fazla olacaktır.

Ramazan Duası

Ramazan, İslam dininde önemli bir yerdedir. Ramazan Müslümanlar için kutsal bir zamandır. Ramazan duası kutsal Ramazan ayının manevi değerini ve önemini vurgulayan dualardan biri olarak sık sık dualarda zikredilmektedir. Ramazan duasıyla Allah’a hamd ve şükürler ifade edilirken günahların affı, yardım ve hidayet dilendiği anlamlı dualar arasında etkisi büyüktür.

Ramazan duaları kişilerin manevi bağını güçlendirirken, iç huzur sağlar ve ibadetlerin kabulü dile getirilmektedir. Bu dualar, bireyi manevi yönden beslerken ruhsal olarak temizlenir ve Allah’a olan bağlılık güçlenir.

Ramazan Duasının Anlamı

Her Müslüman, Ramazan ayında ellerini açarak temiz yürekle dua ederek, Allah’tan affını dilemektedir, rahmetini ve lütfunu talep etmektedir. İnsanın kendini manevi olarak güçlendirmesini sağlarken ibadetlerin bir parçası olarak bu niyetleri Allah’a sunmaktadır. Bu dualar, insanların manevi bir yolculuk ve yakınlaşma aracı olarak tesiri büyüktür. Ramazan Duasının Anlamı olarak da duanın asıl amacının bu olduğu söylenebilir. Ramazan duasının okunuşu ve kısa hali aşağıda yer almaktadır.

Ramazan Duası Allahümme İnni Es Elüke

Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel’ ğadin min şehri ramazane neveytü fağfirli ma kaddemtü vema ahhertü

Genel olarak Ramazan duasının anlamı, Allah’ın bütün insanlara vermiş olduğu rızıklar, dünya nimetleri, kısmetler ve her şey için şükretmesini içermektedir. Ayrıca bütün tövbelerin edildiği ve af dilendiği bir dua olarak da bilinmektedir.

İsmi Azam Duası Türkçe Okunuşu

Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard, Yâ zel celali vel ikram. Ya Hayyu, Ya Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid, ve lem yüled, ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.

Elif Lâm Mim, Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim. Yâ zel celâli vel ikram. Yâ Erhame’r-Rahimin. Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe, illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled, ve lem yekün lehü küfüven Ehad. Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh, lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.

Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim. Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya Rabbi. Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir. Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı

Ramazan Duası

Ramazan Duası

İsmi Duası Anlamı ve Türkçe Meali

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur.

Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur.

Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur.

Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resuü’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin.

Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Ramazan Duası Allahümme İnni Es Elüke

Bismillâhirrahmânirrahim

Allahümme inni es’elüke bi esmâ-i kel hüsna.

Ya Allahü, fa’lem ennehü la ilâhe illallâh.

Ya rahmânü, errahmânü allemelKur’ân.

Ya rahîmü, vekânellâhü gafûrar- rahîmâ.

Ya mâliku, mâliki yevmiddin.

Ya kuddusü elmelikül kuddûsüs- Selâm

Ya Müte’âlü “Fe te’âlellâhül-Melikül-Hakk”

Ya selâmü, vallâhü yed’ü ilâ dâris-selâm.

Ya mü’minü, elmü’minül müheymünül Azîz

Ya azizü, ve kânellâhü azizen hakîmâ

Yâ Cebbâru, el-Cebbârül-Mütekebbir.

Ya hâliku, fe tebârekellâhü, ahsenül-hâlıkîn.

Yâ Musavviru, Hüvellezi yüsavviruküm fil-erhâm.

Ya evvelü, hüvel evvelü vel âhirü vezzâhirü vel-bâtın.

Ya şekûrü, inne rabbenâ le-gafûrun şekûr.

Ya vedûdu, ve hüvel gafûrul-vedûd.

Ya zâhiru, vezzâhirü vel bâ’tın.

Ya kâimü, kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hu.

Ya hayyü-Yâ Kayyûmü, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül- Kayyûm.

Ya semîu, ve hüves semî’ul alîmü.

Ya basîrü, innallâhe basırün bil-‘ibâd.

Yâ Halîmü, innallâhe Aliyyun Halîm.

Yâ ‘Azîmü, Ve hüvel- Aliyyül-‘Azîm.

Ya hakîmü, ve kânellâhü azizen hakima.

Ya kerîmü, innellâhe le-ganiyyün kerim.

Ya kâdirü, ve hüvel kâdiru alâ en yeb’ase aleyküm.

Ya muktedirü, inde melikin muktedir.

Ya bâisü, innellâhe yeb’asü men filkubur.

Ya rezzâku, vallâhü hayrür râzikîn.

Ya vârisü, ve lillâhi mîrâsüs-semâvâti vel’ard.

Ya kaviyyü, İnnellâhe Kaviyyün ‘Azîz.

Yâ Şehîdü, İnnellâhe ‘alâ külli şey’in şehîd.

Ya mübdiü- ya muidü, innehû hüve yübdiü ve yü’idü.

Yâ Razzâku, Vallâhü yerzüku men yeşâ.

Ya tevvâbü, innehu kâne tevvâben.

Ya vehhâbü, inneke entelvehhab.

Ya celilü, zülcelâli vel ikram.

Ya cemilü, fasbir sabren cemilâ.

Ya vekilü, ve kefa billâhi vekilâ.

Ya kâfi, ve kefallâhü’l mü’minînel kıtâl.

Ya veliyyü, ve hüvel veliyyül hamîd.

Yâ Rabbi, Fe tebârekellâhü rabbül-âlemin.

Ya ganiyyü, vellahül ganiyyü ve entümül- fukara.

Ya şâkiru, innellahe şâkirun alîm.

Ya hallâku, Ve hüvel -hallâkul- ‘alîm.

Ya muhsinu, vallâhü yuhibbul muhsinin.

Ya kadîru, vallâhü alâ külli şey’in kadir.

Ya müfaddilü, vallâhü zülfadlil azîm.

Ya mün’imü, ve yütimme nimetehû aleyke ve yehdiyeke sıraten müstekîmâ.

Ya muizzu, tuizzu men teşâu.

Ya müzillü, tüzillü men teşâu.

Ya refî’u, Refî’ud-derecât.

Ya şefi’u, men zellezî yeşfe’u indehü illâ biiznihî.

Ya kebîru, innallâhe kâne aliyyen kebîrâ.

Ya Hakku, Fe te’âlellâhül- Melikül-Hakk.

Ya berru, innellahe hüvel-Berrür- Rahîm.

Ya vitru, veş şef’î vel-vetr.

Ya gaffâru, innehu kâne Gaffârâ.

Ya gâfiru, ve ente hayrül -Gâfirîn.

Ya hamîdü, tenzîlün min hakîmin hamîd.

Ya mennânü, belillâhü yemünnü ‘aleyküm.

Ya bâki, ve yebkâ vechü rabbiki.

Ya ehadü, kulhüvallâhü ehad.

Ya samedü, Allâhüs-Samed.

Ya metînü, hüver rezzâkû zül-kuvvetil metîn.

Ya hâdî, innellâhe yehdî men yeşâü.

ya bedî’u, bedi’us-semâvâti vel ard.

ya Alîmü, âlimül-gaybi veş-şehâdeh.

Ya fettâhu, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakki ve ente hayrül fâtihîn.

Ya mübînü, innâ fetahnâ leke fethan mübînâ.

Ya muhîtu, vallâhü bimâ ta’melûne muhît.

Ya kâdî, vallâhü yakdî bil-hakk.

Ya hasîbü, vekânellâhü ala külli şey’in hasîbâ.

Ya nasîru, ni’mel Mevlâ ve ni’men -nasîr

Ya vasîu, ve kânellahu vâsian alîma

Ya kâhıru, ve huvel kâhıru fevka ibâdihi.

Ya gâfıru, innellahe yağfiruz-zünûbe cemî’â.

Ya tâhiru, innellahe yuhibbul -mutetahhirîn.

Ya men leyse lehu mislun ve lâ şebîhun fil’ard ve lâ fissemâi ve huvessemî’ul alîm. Ve lâ havle ve lâ

kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyıbînet- tâhirîne birahmetike ya erhamerrâhimîn.

Vel hamdü lillâhi rabbilâlemîn.

En Güzel Ramazan Duası

Ramazan duası, Ramazan ayı boyunca Müslümanlar tarafından sıklıkla okunan ve dualar arasında önemli bir yere sahip olan dua çeşitlerinden biridir. Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini daha da pekiştirmek amacıyla okunur. İşte örnek bir Ramazan duası:

“Allah’ım! Oruç tutmamı ve onu yerine getirmemi kolaylaştır, açlığımı ve susuzluğumu benim için afiyet ve güvene dönüştür. Aileme, sevdiklerime ve tüm Müslüman kardeşlerime sağlık, huzur ve mutluluk ver. Ramazan ayını en verimli şekilde geçirmemi nasip eyle. Günahlarımı affet ve beni hidayete erdir. Dualarımı kabul eyle, amellerimi sahih kıl. Amin.”

Bu dua, Ramazan ayında ibadetlerin daha bereketli ve kabul edilmiş olması için Allah’tan yardım ve rahmet dilemek amacıyla okunur. Ancak kişisel tercihler ve ihtiyaçlar doğrultusunda dua şekli ve içeriği de değişebilir.

Peygamberimizin Ramazan Duası

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Ramazan duasıyla ilgili birçok hadis bulunmaktadır. İşte bu dualardan biri:

Hz. Aisha (r.a) şöyle rivayet etmiştir: “Peygamberimiz (s.a.v.), Ramazan ayına girdiği zaman şu duayı okurdu:

اللَّهُمَّ سَلِّمْنِي لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِي وَسَلِّمْهُ لِي مُتَقَبَّلاً

Anlamı: “Ey Allahım! Beni Ramazan’a sağ salim ulaştır ve Ramazan’ı da benim için sağ salim kıl, kabul buyur.”

Bu dua, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sağlık, güvenlik ve kabul edilmiş ibadetler dilemek için Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından okunan dualardan biridir.

Kısa Ramazan Duası

Ramazan ayında okuyabileceğiniz kısa bir Ramazan duası:

“Allah’ım! Ramazan ayını en hayırlı şekilde değerlendirmemizi ve dualarımızı kabul buyurmanı dileriz. Bizi affet, rahmetinle kuşat. Amin.”

Bu dua, Ramazan ayında yapılan ibadetlerin kabul edilmesi ve manevi anlamda bereketlenmek için Allah’a yönelik kısa ve samimi bir yakarıştır.

“Allah’ım! Ramazan ayında günahlarımızı affet, ibadetlerimizi kabul buyur, kalplerimizi nurunla doldur. Bize sağlık, huzur ve bereket ihsan eyle. Amin.”

Diyanet Ramazan Duası

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bir Ramazan duası şu şekildedir:

“Allah’ım! Ramazan ayının feyzi ve bereketiyle günahlarımızı affeyle, ibadetlerimizi kabul buyur, dualarımızı makbul eyle, kalplerimizi imanla doldur. İslam ümmetini rahmetinle kuşat. Amin.”

Bu dua, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi yayınlarında ve camilerde Ramazan ayında cemaatle okunan dualar arasında yer almaktadır.

“Allah’ım! Bu mübarek Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve dualarımızın kabul olmasını nasip eyle. Bizi affet, rahmetinle kuşat. İslam coğrafyasındaki kardeşlerimize yardım eyle. Amin.”

Sizlerde bu hayırlı ayda bol bol dua ederek Rabbimizden Af dileyin. Namaz kılın ve oruç tutun.

YAZAR BİLGİSİ
Gizem
Dinimiz hakkında aslında ne kadarda az şey bildiğimizin farkında mıyız? Gelin hep birlikte bilgi açığımızı kapatalım. Araştırma yaptığım konularda edindiğim bilgileri sizlere de aktaracağım.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.