Kuduriye Duası 7 Yaprak – Yapanların Yorumları

23.03.2024
553
Kuduriye Duası 7 Yaprak – Yapanların Yorumları

İnsanların bazı istekleri ve ideallerinin olması Kuduriye duası ile gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle de istekler için özel dualar inanlar için faydalı olabilmiştir. Kuduriye duası bu durumda hem isteklerin dilenmesi hem de nazardan korunması gibi özel bir anlama sahiptir.

İnananların bu duayı kalpten okuyarak dualarının erken zamanda kabul olması olasıdır. Bu dua özellikle, kişilerin farklı farklı nedenlerden kaynaklı olarak okuduğu bir dua olarak bilinir. Çeşitli nedenler arasında giden sevgililerin dönmesi, eşler arasındaki geçimsizlik gibi konularda etkili olduğu söylenmektedir.

Kuduriye Duası Fazileti

Kişilerin kendi özel hayatlarına dair bazı özel istekleri vardır. Mutlu olmak adına hayallerin gerçekleşmesi için edilen dualar Kuduriye duası fazileti sayesinde gerçekleşebilmektedir. Bu dua ile beraber, inanan kişiler kalpten okuduklarında mutluluğun kendiliğinden geleceği inancı ile beraber beklentilerin ve dileklerin de kabul olduğu düşünülmektedir.

Kuduriye Duası

Kuduriye Duası

Kuduriye Duası Yapanların Yorumları

Herkesin kendi istek ve arzularına kavuşması ile kötü ve haset gözlerden korunmak için başvurduğu bazı dualar vardır. Kuduriye duası yapanların yorumları bu konuda, bu duayı deneyenler açısından oldukça önemlidir. Bu duayı okuyanların, işlerin kısa zamanda çözüldüğü ya da nazar çıktığı gibi yorumları bulunmaktadır.

Bu Duayı Mutlaka okumalısınız Mülk Suresi Faziletleri ve 5 İnanılmaz Sırrı

 Kuduriye Duası 7 Yaprak

Bu du yalnızca istenen kişilerin geri gelmesi ya da nazar korunması için okunmaz. Aynı zamanda maddi sıkıntıların giderilmesi ile rızık kapılarının bereketle açılması için de okunabilir. Kuduriye duası 7 yaprak ile beraber bu sıkıntılar için de okunabilmektedir. Bu şekilde güçlü ve etkili bir sonuç elde edilebilmektedir.

 Kuduriye Duası Okunuşu

Duanın etkisine kavuşmak için Kuduriye duası okunuşu konusunda inananların bilgi sahibi olması önemlidir. Duanın okunuşu ise aşağıda yer almaktadır.

  • Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn
  • Tâ Sin Mim
  • Tenzilül kitâbi minnalâhil azizil alem
  • Yâ Kuddûr(3) Bismillâhirrahmânirahîm
  • Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm

 Kuduriye Duası Ne İçin Okunur?

Giden sevgilisinin dönmesi, evlilikteki sorunların çözülmesi, nazardan korunma, işlerin açılması, bereketli rızıkları gibi isteklerde Kuduriye duası ne için okunur sorusunun yanıtı verilmektedir. Bu durumda istekleri ve dilekleri bu yönde olan kişiler, dua ile dertlerine çare bulabilirler.

Kuduriye Kadeh Duası

Kuduriye Kadeh Duası dinimizde özel bir dua değildir. Fakat, kadeh duası genellikle içki tüketilirken veya bir topluluk içinde bir bardak veya kadeh dolaştırılırken yapılan duaları ifade eder. Bu dualar genellikle içkinin bereketlenmesi, sağlığa zarar vermemesi ve içen kişilere hayır getirmesi gibi dilekler içerir.

Dua etmek istediğiniz konuya uygun bir dua seçebilir veya kendiniz bir dua oluşturabilirsiniz. İçki içmek gibi eylemlerde, ölçülü olmak ve Allah’a yakınlığı arttıran eylemlerden kaçınmak önemlidir. Bu yüzden içki tüketirken veya bir kadeh dolaştırılırken yapılan dua, içkinin hikmetli bir şekilde tüketilmesini, bereketlenmesini ve zarar vermemesini dilemek adına önemlidir.

Kuduriye Duası Muma Okuma

Muma dua okumanın dinimizde özel bir fazileti bulunmaktadır. Mumlar genellikle ibadetlerde, dualarda veya özel anlarda kullanılan bir araç olarak görülür ve bazı Müslüman topluluklarda yaygın bir uygulamadır. Mumlar, Allah’ın nuru, hidayeti ve aydınlığı sembolize ederler.

Mumlar yakılırken veya yanarken dua etmek, kişinin niyetine ve dua edeceği konuya bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleşebilir. Mumları yakarken veya yanarken genellikle Allah’a dua edilir, niyetler ifade edilir ve istekler dile getirilir.

Ancak, Dinimizde bid’at olarak kabul edilen uygulamalardan kaçınılması önemlidir. Yani, dini uygulamalara yeni bir şey eklemek veya dinde olmayan uygulamaları ibadet şekli olarak kabul etmek bid’at olarak değerlendirilebilir.

Mumlarla dua etmek, kişinin içtenliği ve samimiyetiyle ilgilidir. Mumlar sadece bir araçtır ve Allah’a yönelik duaların samimi bir şekilde kalpten yapılması önemlidir. Bu nedenle, mumlarla dua etmenin fazileti, kişinin niyet ve samimiyetine bağlıdır.

Kuduriye Duası Arapça

Allâhümme yâ Alîmu yâ Azîmu yâ Rahmânu yâ Rahîmu yâ Kuddûru ente Rabbi ve ilmike hasbi feni’mer-rabbû rabbi ve ni’mel hasbû hasbî tensuru men teşâu ve inneke entel azîzur-rahîm. Yâ Kuddûr(3) Ve es-elukel azameti vel-harekâti ves-sekenâti vel-kelimâti vel irâdâti vel-hazarâti min eş-şekûri kâne vez-zunûni vel-evhâmi ve zulzilû zilzâlen şedidâ.Yâ Kuddûr(3) Ve iz yekûlul münâfikûne vellezîne fî kulûbihim meredun mâ veadenallâhü ve resûlühü illâ gurûrâ.

Yâ Kuddûr(3) Veftahlenâ feinneke hayrul-fâtihîn. Vağfirlenâ feinneke hayrul-gâfirîn. Verhamnâ feinneke hayrur-râhimîn.Sebbitnâ vensurnâ ve mehhirlenâ hâzâ emrî ve sehherel bahreyni li mûsa ve sehheretil cibâlu vel-hadîdi li dâvuder-rîhi vel-cinni vel-insi li süleymâni ve sehheretis-sakaleyni Muhammedinil Mustafa s.a.v
Yâ Kuddûr(3) Ve sehhirlenâ küllün fil-bahri hüve leke fil-ardi ves-semâi vel-mülki vel-melekûti külle şey’in bimâ kesebet bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sad.Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn.Verzuknâ ve ente hayrur-râzıkîn.Vehdinâ ve neccinâ minel-kavmiz-zâlimîn.

Yâ Kuddûr(3) Veheblenâ rîhan tayyiban kemâ hıye fî ılmike venşur aleynâ min hazâ-ıni rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas-selâmeti vel-âfiyeti fîd-dünya vel-âhireti.

Yâ Kuddûr(3) Allâhümme yessirlenâ umûrenâ mear-rahmeti li kulûbinâ ve eydinâ ves-selâmeti ve künlenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetmun alâ vucûhi a’dâınâ vemsehûhüm kulûb.

Yâ Kuddûr(3) Şâhetil vucûhü lil hayyil kayyûm. Vekad hâbe men hamele zulmâ.Tâ Sîn Mîm.Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf meracel bahreyni yeltakıyâni beynehümâ berahün lâ yebğıyâni.Hâ Mîm(3) el emru ve câen-nasru fealeynâ lâ yunsarûn.

Yâ Kuddûr(3) Bismillâhirrahmânirahîm.Hâ Mîm.Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm.Ğâfiriz-zenbi ve kâbilit-tevbi şedîdil-ikâbi fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hu.Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

Bismillâhirrahmânirahîm.Yuhibbûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben,lillâhi ve ihsânihî ve ehibbâı ve ihvâni minel mü’minîne vel mü’minâti billâhil-aliyyîl-azîm.Ve tekabbel kitâbin nekalehüllâhü azze ve celle ve nekaler-resûle erselehüllâhü azze ve celle.Ve tekabbel burhân ezherehüllâhü azze ve celle ve bihî lâ ilâhe illallâh.Ve izzetillâhi ve azametillâhi ve sultânillâhi ve sıatillâhi ve hükmillâhi ve afvillâhi ve ihsânillâhi ve kudretillâhi ve enbiyâillâhi ve melâiketllâhi ve kütübillâhi ve resûlillâhi ve eûzubillâhi min ğadabillâhi ve ıkâbillâhi ve sehâtillâhi ve nekâlillâhi ve min kitâbillâhi kad sebaka ve min zevâli ni’mete ve mûcibâtil-heleketi vel-fadîhati fîd-dünyâ vel-âhireh.

Ve eûzubillâhil-azîm minel ehli ve mâli vel-veledi ve ınde muâyeneti melekil mevti aleyhisselâm

Ve eûzubillâhil-azîm min şerri külli zî şerrin ve min şerrin mâ ehâfu ve ahzeru ve min şerri fesakatil-arabi vel-acemi ve min şerril-cini vel-insi veş-şeytâni ve min şerri iblîse ve cünâdihi ve min şerris-selâtîni ve enbâıhim ve mimmâ yenzilu mines-semâi vemâ ya’rucu fîha.Ve min şerri mâ yelicu fil-leyli ven-nehâri vemâ yahluku fîha.Ve min şerri külli dâbbetin ente ahizun binâsiyatiha inne rabbî alâ sırâtın mustakîm.Allâhümme innî estecebtü bike min şerri külli şey’in halaktahü ve ehtarisu bike minhüm.

Ve eûzubillâhil-azîm minel ğaraki vel-hedmi vel-fedmi vel-hasfi vel-hicâreti vez-zelâzili ves-sayhati vel-fitneti ves-savâıki vel-cunûni ve cemîı envâıl belâı fîd-dünya vel-âhireh.
Ve eûzubillâhil-azîm min ğadabillâhi ve min şerri mâstafâse minhül-melâiketül-mukarrebûne vel-enbiyâu vel-murselûne ven-nebiyyu Muhammedun abduke ve resûlike ve nebiyyuke ve es-elukel-hayre küllehâ lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke Muhammedun abduke ve resûlike lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü ilâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitren lem yettahız sâhıbeten velâ veledâ.

Allâhümme innî es-eluke bi esmâikellezî lâ ilâhe illâ hüver-rahmânur-rahîm.Lehü mülküs-semâvâti vel-ard.Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.Ve haşeat lehül-esvât.Ve vecelet lehül-kulûb.Yâ âyezî min külli kurbetin ve yâ sâhıbi fî külli şiddetin ve yâ ilâhi ve ilâhe âbâı ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel-esbâti ve mûsâ ve hârûne yâ şâhide külle necvâ.

Allâhümmes-tecib bihakkı ismikel azîm.Ve bi hürmeti ısâdikes-sâlihîn.
Yâ erhamer-râhimîn ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyibînet-tâhırîn.

Birahmetike yâ erhamer-râhimîn vel-hamdülillâhi rabbil âlemîn
salihh

YAZAR BİLGİSİ
Erhan
Ben Erhan. Dinimiz hakkında araştırma yapmayı severim ve kendi öğrendiğim faydalı bilgileri siz kardeşlerimle de paylaşmaktan memnun olurum. Bana destek olmak için konularıma yorum yapabilirsiniz. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.