Alkolden Tiksindiren İçkiyi Bıraktıran Dua (Kadeh Duası)

13.02.2024
97.612
Alkolden Tiksindiren İçkiyi Bıraktıran Dua (Kadeh Duası)

Alkol dinimizde haramdır. Bunu hepimiz biliyoruz ve bazı kişiler içmeye devam ediyordur. Özellikler eşler durumda bu durumu çözmek mümkündür. Vereceğimiz duayı okuyarak alkol içmesini istemediğiniz birinin, alkolden soğutarak bir daha içmemesine vesile olursunuz.

Alkolden Tiksindiren Dua

Alkol almak dinimizce haram olduğundan bu gibi alışkanlıkları olan yakınınız veya kendinizde bu gibi alışkanlıklar var fakat kurtulamayorsanız bir kaç dakikanızı ayırarak bu duayı mutlaka okuyun.

İçkiden Alkolden Soğutan ve Kurtulmak İçin Dua

İçkiden Alkolden Soğutan ve Kurtulmak İçin Dua

İçki ile ilgili Bazı Hadis-i Şerifler . Dikkatle Okuyunuz.

1. Sarhoşluk veren her içki haramdır.” (Buhari, Eşribe 4; Müslim, Eşribe 67,68)

2. “Her sarhoşluk veren şey hamrdır (içkidir) ve sarhoşluk veren her şey haramdır.” (Buhari, Eşribe 1; Müslim, Eşribe 73)

3. “Bir şeyin çok miktarda alınması insana sarhoşluk veriyorsa, onun azı da haramdır.” (Ebû Dâvud, Sünen, c.II, s.294)

4. “Her sarhoş edici haramdır. Bir farak (küp) içildiği takdirde sarhoşluk veren bir şeyin tek avucu da haramdır.” Tirmizi’de gelen rivayette “tek yudumu da haramdır” diye gelmiştir. (Ebû Dâvud, Eşribe 5; Tirmizi, Eşribe 2,3)

5. “Şüphesiz buğdaydan da içki olur, arpadan da içki olur, kuru üzümden de içki olur, hurmadan da içki olur, baldan da içki olur. Ben her sarhoşluk verenden sizi men ediyorum.” (Buharî, Eşribe, 74/2; Ebû Dâvud, Eşribe 20/4, Hadis No: 3677)

alkolden tiksindiren dua

alkolden tiksindiren dua

Alkolü Bırakmak İçin Dua

Alkolü bırakmak için dua arayan ziyaretçilerimiz için yine faydalı kısa kısa dualar hazırladık.

6. “Ümmetimden bir taife olur ki alkollü içki içerler ve içkinin namını tebdil edip istedikleri bir ismi ona takarlar.” (Ebû Dâvud, Eşribe, 20/6, Hadis No: 3689)

7. “Şu muhakkak ki hamr (içki) deva değildir, bilakis marazdır (hastalık vericidir).” (Müslim, Eşribe 12)

8. “İçki kötülüklerin anasıdır.” Diğer bir rivayete göre de“İçkiden sakınınız. Çünkü içki her türlü kötülüklerin anasıdır.” [Hz. Osman (r.a.)’dan nakledilmiş.] (Dare Kutnî, Sünen, c.IV, s.247)

9. “İçkiden sakınınız. Allah’a yemin ederim ki, içki ile iman bir yerde birleşmez. Yani biri diğerini çıkarır.” [Hz. Osman (r.a.) dan nakledilmiş.] (Nesaî, Eşribe 51/44)

10. “Üç grup Cennete giremez: a. Minnet edici (başa kakıcı), b. Anne, babasına isyankâr olan, c. İçkiye müdavim olan (devam eden).” [Hz.Osman (r.a.) den nakledilmiş.] (Nesaî, Eşribe 51/46)

11. “Cenâb-ı Hak, şaraba, içene, dağıtana, satana, alana, saklamasını isteyene, yüklenip götürene, satıp parasını yiyene lânet ediyor.” [İbn-i Ömer (r.a.)dan naklen] (S. Ebû Dâvud, Eşribe 20/2)

12. “Sarhoşluk veren şeylerin on zümreye zararı dokunur: Bizzat sarhoşluk veren şeye, ham maddesini ezen veya sıkana, ezip sıktırana, satıcısına, satın alana, nakliyesi ile uğraşana, kendisine götürülen kimseye, bütün bu işlerden elde edilen kazancı yiyene, içene, içilmek üzere ikram edene.” (Ahmed b. Hanbel, Eşribe 30/6, Hadis No: 3380)

13. “Alkollü içkiler yasaklandığına dair vahiy geldiğinde, Resûlüllah (s.a.v.) pazara çıktı ve bunun alışverişinin de yasaklandığını bildirdi.” (İbn-i Mâce, Eşribe 30/7)

Alkolden Kurtulmak İçin Dua

Alkolden kurtulmak için, kadeh duası vardır. Bu duayı alkolik bir kişinin bardağına su koyup üzerine 7 kere içilirse bu kişi alkolden soğur ve bir daha ağzına koymaz. İşte bu dua şu şekildedir.

Kur’an-ı Kerim’de, alkol ve içki gibi zararlı maddeler hakkında özel duaların bulunduğu bir bölüm yoktur. Ancak Kur’an-ı Kerim, alkol ve sarhoşluk gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınılması gerektiğini vurgular ve insanların kendilerine zarar vermemeleri için Allah’a yönelmelerini öğütler. İşte bu konuda bazı ayetler:

 1. Bakara Suresi, 219. Ayet: “Sana içki ve kumar hakkında soruyorlar. De ki: ‘İkisinde de büyük bir günah ve insanlar için bazı yararlar vardır.’ Ancak günahları yararlarından daha büyüktür. Yine de aklınızı kullanmaz mısınız?”
 2. Enfal Suresi, 11. Ayet: “Hani Rabbin meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife (temsilci) yaratacağım’ demişti. Onlar da, ‘Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın?’ dediler. Halbuki Biz, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, Senin kudret ve hikmet sahibi olduğunu söyleriz. Allah da, ‘Benim sizin bilmediğinizi bildiğim şeyi size göstereceğim’ demişti.”

Bu ayetler, insanlara içki ve kumar gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmalarını ve akıllarını kullanmalarını öğütler. Ancak bu ayetler özel bir dua değil, daha çok bir uyarı ve öğüt içerir. Alkol bağımlılığı gibi sorunlarla başa çıkmak için dua etmek önemli bir destek aracı olabilir, ancak bu tür bağımlılıkların tedavisi genellikle profesyonel yardım ve destek gruplarına katılma gibi daha fazla destek gerektirir.

Alkolden Kurtulmak İçin Kenz´ül-Ars ve Kadeh Duası

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Alkolik bırakmak isteyen bir kişiyseniz öncelikle iradeniz kuvvetli ve Allah’ın kulu olduğunuzu bilmeniz gerekmektedir. İradeniz güçlü ise her zaman ellerinizi açarak Allah’a dua ederek kalbinizde alkol sevgisini sildirebilirsiniz.

İçkiden Alkolden Soğutan Dua

İslam’da içki veya alkol tüketimi, dine göre sakıncalı ve haram kabul edilen bir davranıştır. Bu sebeple içki veya alkol tüketimini soğutmak için dua etmek yerine, bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı ve yardım almayı hedeflemek daha doğru olacaktır.

Dinimiz insanların sağlığını korumayı ve zararlı alışkanlıklardan kaçınmayı teşvik eder. Bununla birlikte, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için Allah’tan yardım istemek ve güç istemek için genel dualar yapılabilir. Kişinin içki veya alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kurtulması için Allah’tan yardım dilemek uygun olabilir.

Şunu unutmamak gerekir ki, zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için dua etmek yalnızca bir adımdır. Kişi aynı zamanda bu alışkanlıklardan kurtulmak için kararlılıkla çaba göstermeli, gerekirse uzmanlardan profesyonel destek almalı ve bu süreçte sağlam bir destek ağıyla hareket etmelidir.

İçkiyi Bıraktıran Dua

alkolü bıraktıran dua

alkolü bıraktıran dua

YAZAR BİLGİSİ
Elif Dmr
Elimden geldiğince araştırma yaparak dinimiz hakkında bilgi verici ve faydalı içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarıma yorum yaparak sizlerde bu yolda ban destek olabilirseniz sevinirim. Sevgilerimle,
YORUMLAR

 1. Ecemmm dedi ki:

  Buradan ihtiyacım olan merak ettiğim bütün duaları bulabiliyorum güzel sayfa

  1. Musa dedi ki:

   İçki bütün kötülüklerin anasıdır… Bu arada siteniz gayet güzel teşekkürler yararlı bilgiler için.

 2. Volkan dedi ki:

  Herhangi bir kötü niyet olmadığını biliyorum. Yalnız..Kadeh ile duanın yan yana gelmesi hoş değil