Mezarlıkta Okunacak Kabir Ziyareti Duaları

28.06.2023
6.118
Mezarlıkta Okunacak Kabir Ziyareti Duaları

Ölüm Allah’ın emridir. Dolayısı ile her canlı ölüm ile vadesi dolduğunda yüzleşecektir. Ölen kişiler dinimiz gerekince mezarlıklara gömülmektedir. Mezarlıklar ebedi istirahatgahlardır. Ölmüşlerimize dua ederek ruhlarının rahat etmesini dileyebiliriz. Mezarlıkta okunacak kabir ziyareti duaları bu yüzden çok önemlidir. Öncelikle mezarlığa girerken gelmiş geçmiş tüm ölmüşlere selam vermek çok yerinde bir davranış olacaktır.

Kabir ziyaretleri çok önemlidir. Özel günlerde mezarlık ziyareti yapmak ölmüşlerimize dua hediye etmek çok kıymetlidir. Mezarlıkta okunacak dualar hem bizi hem de ölmüşlerimizi rahatlatacaktır. Çünkü ölen yakınlarımızın dua ile huzur bulması bizi de ruhen teselli edecektir. Özellikle Yasin-i şerif okumak ölen kişilerin kabri başında oldukça yararlıdır.

Mezarda Okunacak Sureler

Kabir duası dışında mezar ziyaretlerinde okunacak sureler bulunmaktadır. Özellikle Yasin ve mülk sureleri ölüler için çok kıymetlidir. Elbette mezarlık ziyaretlerinin de bir usulü bulunur. Abdestli ve adabı ile kabir ziyaretleri yapmak, bildiğimiz duaları okumak oldukça önemlidir. Mezarlığa girdiğimizde mutlaka mezarlık ahalisine selam vermek gerekir. Bu yüzden mezarlık selamını da öğrenmek gerekir.

Okunacak surelerden İlhas suresi ve Fatiha çok önemlidir. Bununla birlikte Amenerrasülü kabir ziyaretlerinde okunması gereken dualar arasında yer alır. Yasin suresi ister mezarlıkta olsun ister evden ölülere yollanıp ruhlarına hediye edildiğinde kabir azabını azaltacaktır. Ölülerimiz için dua okumak, sadaka vermek ruhlarını rahatlatmak için önemlidir. Bu yüzden ölenlerin ruhlarına okuyabildiğimiz sürece bolca Yasin, Tebareke, Fatiha ve İhlas süreleri yollanmalıdır.

Mezarlıkta Okunacak Kabir Ziyareti Duaları

Mezarlıkta okunacak dualar ile kabir ziyaretinde okunacak dualar nedir diye arama yapan arkadaşlarımız için bu yazımızı hazırlamış bulunmaktayız. Mezarlığı ziyaret etmek ve ölen kişiye dua okumak çok hayırlıdır. Mezarlıklara gidilirken abdest alarak gitmeliyiz. İslam dini, insanların normal yaşamındaki gibi öldükten sonra da insanlara saygılı bir dindir.

Bu sebeple mezarlıklarımızı temiz tutmalıyız, tertipli ve düzenli yapmalıyız. Ayrıca çiçekler ekerek mezarlıklarımızı daha da güzelleştiririz. Eğer kabristan ziyaretine gittiğinizde kabirin ayak ucunda durursanız ölen kişi sizin geldiğinizi görür ve sizin için dua eder. Zaten dinimizde de orada durup dua etmemiz istenmiştir. Kabire mum yakılmaz, çaput bağlanmaz. Öpülmez, ellenmez ve yüz sürülmez. Saygılı bir şekilde duamızı ederiz. Peki kabristan ziyartinde hangi duaları etmeliyiz.

Kabir Ziyaretinde Okunacak Dua

Kabristana gelen bir kimse, ayakta, “Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn” der.

Kabirleri ziyaret ettiğimizde, Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif suresi, Tebareke, Tekasür,  İhlas-ı şerif ve Fatiha ya da bilinen sureler okunup meyyide (ölen kişinin ruhuna) hediye edilir.

Hadis-i şerifte buyruldu ki, “Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme innî es’elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü’azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref’ olur (kaldırılır)”

Kabir Ziyaretlerinde Hangi Sureler Okunmalıdır?

Kabir başında ölmüş yakın akrabalara veya oradaki meyyitlere Kur’ân okumak, hâsıl olan sevabın mevtâların da istifade ve rahmetinden faydalanması için okunabilir. Bil­has­sa Yâ­sîn-i Şe­rîf okumak, İslam âlimleri arasında daha müstehap görülmüştür.

Kabirde, Bakara Suresinin başı ve sonu,Yasîn-i şerif suresi, Tebâreke, Tekâsür, ihlâs-ı şerif ve Fâtiha veya bilinen sûreler okunup meyyide hediye edilir.

Bir ha­dîs-i şe­rîfte şöyle buy­ru­lur:

“Yâ­sîn, Kur’ân’ın kal­bi­dir. Bir kim­se onu Al­lâh’ın rı­zâ­sı­nı ve âhi­ret yur­du­nu ta­lep ede­rek okur­sa, mu­hak­kak gü­nah­la­rı ba­ğış­la­nır. Ölü­le­ri­ni­ze de Yâ­sîn Sû­re­si’ni oku­yu­nuz.” (Ah­med, V, 26)

Kabir ehlinin mânevî istifâdesi için diğer sûre ve âyetlerden de okunabilir. Buna dâir pek çok rivâyetten biri şöyledir:

“Siz­den bi­ri ve­fât et­ti­ğin­de onu faz­la bek­let­me­den kab­re gö­tü­rü­nüz. Def­net­ti­ği­niz za­man da bi­ri­niz, ba­ş u­cun­da Fâ­ti­ha Sû­re­si’ni, ayak ucun­da da Ba­ka­ra Sû­re­si’nin son kıs­mı­nı (Âme­ner­ra­sû­lü) oku­sun.” (Ta­be­râ­nî, Ke­bîr, XII, 340; Dey­le­mî, I, 284; Hey­se­mî, III, 44)

İmâm Şâ­fiî (r.a) de şöyle buyurmaktadır:

“Me­za­rın ba­şın­da Kur’ân’dan âyet ve sû­re­ler oku­mak müs­te­hab­dır. Kur’ân’ın ta­ma­mı­nın okun­ma­sı (ha­tim edil­me­si) ise, da­ha gü­zel­dir.”

Kabristana Girildiğinde Okuyan Kimsenin 50 Senelik Günahını Bağışlayan Dua

Esbağ ibni Nübâte (R.a)’dan rivayet edildiğine göre:

Bir kere ben Ali ibni Ebü Talib (R.a) ile beraberdim. O bir kabristana uğradığında “Lâ ilâhe illâllâh ehlinden (olan bizlerden), Lâ ilâhe illâllâh ehline selam olsun! Ey Lâ ilâhe illâllâh ehli! Lâ ilâhe illâllâh sözünü (faydasını) nasıl buldunuz? Ey Lâ ilâhe illâllâh (Ey Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah)! Lâ ilâhe illâllâh bağış hakkı için Lâ ilâhe illâllâhdiyenleri (n günahlarını) bağışla ve bizi Lâ ilâhe illâllâh diyenler zümresinden haşreyle. (Âmin!) dedikten sonra;

Ben Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’i :

‘Her kim kabristana uğradığında bu sözleri derse kendisi için elli senelik günahları bağışlanır.’ Buyururken işittim ve ‘Ya Rasûlüllâh! Bir kimsenin elli senelik günahı yoksa?’ deyince : ‘Anne-Babası, akrabası ve umumi Müslimanlar için (günahlarını bağışlatır).’ buyurdu.

(Er-Râfi’i, et-Tedvin fi ahbari Kazvin, 3/395-396; es-Süyûti, Cami’ul-ehadis, rakam: 23113, 21/119; es-Seffârini, el-Bühûru’z-zahira, 1/423/424; Ali ibnü Hasen el-Attâs, el-Kırtâs, 2/191-192)

Duanın Okunuşu Şu Şekildedir. 

Esselâmu alâ ehli lâ ilâhe illallâh, min ehli lâ ilâhe illallâh, yâ ehle lâ ilâhe illallâh, keyfe vecedtüm qavle lâ ilâhe illallâh, yâ lâ ilâhe illallâh! bi haqqi lâ ilâhe illallâh iğfir limen qâle lâ ilâhe illallâh vahşurnâ fî zümrati men qâle lâ ilâhe illallâh.

YAZAR BİLGİSİ
Elif Dmr
Elimden geldiğince araştırma yaparak dinimiz hakkında bilgi verici ve faydalı içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarıma yorum yaparak sizlerde bu yolda ban destek olabilirseniz sevinirim. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.