Kara Sevdaya Tutulan Kişinin Sevdasına Kavuşması İçin Dua

Kara Sevdaya Tutulan Kişinin Sevdasına Kavuşması İçin Dua

Kara sevda aşkların en bahtsızıdır. Kara sevdaya tutulan kişinin sevdasına kavuşması için dua terkipleri vardır. Kara sevda bir insanı ölesiye sevmenin tanımıdır. Kişi kara sevdaya tutulduğunda vücudu olumsuz yönde sinyal vermeye başlar. Eğer kişi kara sevdasına kavuşmazsa sevgi dediğimiz güzel duygu ölümcül bile olabilir. Bu yüzden kara sevda kişiler hem bedenen hem de psikolojik olarak çöküntüye uğrar. Kara sevdaya tutulmuş kişilerin kurtuluşu sadece Allah’a sığınmaktır.

Bismillâhirrahmânirahîm

Allâhümme yâ Alîmu yâ Azîmu yâ Rahmânu yâ Rahîmu yâ Kuddûru ente Rabbi ve ilmike hasbi feni’mer-rabbû rabbi ve ni’mel hasbû hasbî tensuru men teşâu ve inneke entel azîzur-rahîm.Yâ Kuddûr(3) Ve es-elukel azameti vel-harekâti ves-sekenâti vel-kelimâti vel irâdâti vel-hazarâti min eş-şekûri kâne vez-zunûni vel-evhâmi ve zulzilû zilzâlen şedidâ.

Yâ Kuddûr(3) Ve iz yekûlul münâfikûne vellezîne fî kulûbihim meredun mâ veadenallâhü ve resûlühü illâ gurûrâ.Yâ Kuddûr(3) Veftahlenâ feinneke hayrul-fâtihîn. Vağfirlenâ feinneke hayrul-gâfirîn. Verhamnâ feinneke hayrur-râhimîn.Sebbitnâ vensurnâ ve mehhirlenâ hâzâ emrî ve sehherel bahreyni li mûsa ve sehheretil cibâlu vel-hadîdi li dâvuder-rîhi vel-cinni vel-insi li süleymâni ve sehheretis-sakaleyni Muhammedinil Mustafa s.a.v Yâ Kuddûr(3) Ve sehhirlenâ küllün fil-bahri hüve leke fil-ardi ves-semâi vel-mülki vel-melekûti külle şey’in bimâ kesebet bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sad.Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn.Verzuknâ ve ente hayrur-râzıkîn.Vehdinâ ve neccinâ minel-kavmiz-zâlimîn.Yâ Kuddûr(3) Veheblenâ rîhan tayyiban kemâ hıye fî ılmike venşur aleynâ min hazâ-ıni rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas-selâmeti vel-âfiyeti fîd-dünya vel-âhireti.Yâ Kuddûr(3) Allâhümme yessirlenâ umûrenâ mear-rahmeti li kulûbinâ ve eydinâ ves-selâmeti ve künlenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetmun alâ vucûhi a’dâınâ vemsehûhüm kulûb.Yâ Kuddûr(3) Şâhetil vucûhü lil hayyil kayyûm. Vekad hâbe men hamele zulmâ.Tâ Sîn Mîm.Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf meracel bahreyni yeltakıyâni beynehümâ berahün lâ yebğıyâni.Hâ Mîm(3) el emru ve câen-nasru fealeynâ lâ yunsarûn.Yâ Kuddûr(3) Bismillâhirrahmânirahîm.Hâ Mîm.Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm.Ğâfiriz-zenbi ve kâbilit-tevbi şedîdil-ikâbi fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hu.Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

Bismillâhirrahmânirahîm.

Yuhibbûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben,lillâhi ve ihsânihî ve ehibbâı ve ihvâni minel mü’minîne vel mü’minâti billâhil-aliyyîl-azîm.Ve tekabbel kitâbin nekalehüllâhü azze ve celle ve nekaler-resûle erselehüllâhü azze ve celle.Ve tekabbel burhân ezherehüllâhü azze ve celle ve bihî lâ ilâhe illallâh.Ve izzetillâhi ve azametillâhi ve sultânillâhi ve sıatillâhi ve hükmillâhi ve afvillâhi ve ihsânillâhi ve kudretillâhi ve enbiyâillâhi ve melâiketllâhi ve kütübillâhi ve resûlillâhi ve eûzubillâhi min ğadabillâhi ve ıkâbillâhi ve sehâtillâhi ve nekâlillâhi ve min kitâbillâhi kad sebaka ve min zevâli ni’mete ve mûcibâtil-heleketi vel-fadîhati fîd-dünyâ vel-âhireh.Ve eûzubillâhil-azîm minel ehli ve mâli vel-veledi ve ınde muâyeneti melekil mevti aleyhisselâmVe eûzubillâhil-azîm min şerri külli zî şerrin ve min şerrin mâ ehâfu ve ahzeru ve min şerri fesakatil-arabi vel-acemi ve min şerril-cini vel-insi veş-şeytâni ve min şerri iblîse ve cünâdihi ve min şerris-selâtîni ve enbâıhim ve mimmâ yenzilu mines-semâi vemâ ya’rucu fîha.Ve min şerri mâ yelicu fil-leyli ven-nehâri vemâ yahluku fîha.Ve min şerri külli dâbbetin ente ahizun binâsiyatiha inne rabbî alâ sırâtın mustakîm.

Allâhümme innî estecebtü bike min şerri külli şey’in halaktahü ve ehtarisu bike minhüm.Ve eûzubillâhil-azîm minel ğaraki vel-hedmi vel-fedmi vel-hasfi vel-hicâreti vez-zelâzili ves-sayhati vel-fitneti ves-savâıki vel-cunûni ve cemîı envâıl belâı fîd-dünya vel-âhireh.Ve eûzubillâhil-azîm min ğadabillâhi ve min şerri mâstafâse minhül-melâiketül-mukarrebûne vel-enbiyâu vel-murselûne ven-nebiyyu Muhammedun abduke ve resûlike ve nebiyyuke ve es-elukel-hayre küllehâ lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke Muhammedun abduke ve resûlike lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü ilâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitren lem yettahız sâhıbeten velâ veledâ.Allâhümme innî es-eluke bi esmâikellezî lâ ilâhe illâ hüver-rahmânur-rahîm.Lehü mülküs-semâvâti vel-ard.Ve hüve alâ külli şey’in kadîr.Ve haşeat lehül-esvât.Ve vecelet lehül-kulûb.Yâ âyezî min külli kurbetin ve yâ sâhıbi fî külli şiddetin ve yâ ilâhi ve ilâhe âbâı ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel-esbâti ve mûsâ ve hârûne yâ şâhide külle necvâ.Allâhümmes-tecib bihakkı ismikel azîm.Ve bi hürmeti ısâdikes-sâlihîn.Yâ erhamer-râhimîn ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihit-tayyibînet-tâhırîn.Birahmetike yâ erhamer-râhimîn vel-hamdülillâhi rabbil âlemîn.

Kara sevdanın cinsiyeti olmaz. Ancak kadınlar duygularında çok daha hassas oldukları için kara sevdadan ciddi anlamda etkilenmektedir. Kara sevda olan kişi hayattan kopar. Kara sevda yaşayan bir kişi için hayat sevdiğinden ibarettir. Bu sebeple sağlıklı düşünebilecek durumda değildir. Bu sebeple kişinin aile büyükleri, anne veya babası içinde bulunduğu kara sevdadan kurtulması adına dua okuması çok makbule geçmektedir.

Kara sevdaya tutulan kişinin sevdasına kavuşması için dua etmek tek çaredir. Kara sevdanın çözümü oldukça zordur. Bu yüzden tavsiye edilen dualar okunması kişinin gerek psikolojik durumunu gerekse bozulan beden sağlığını yerine getirmektedir. Sevginin dengeli olanı makbuldür. Kara sevda imkansız görülen aşklar sonucu yaşanmaktadır. Eski çağlarda insanlar kara sevda hastalığına yakalandıklarında vefat etmekteydi. Kara sevdaya yakalanan kişilere önce usulunca Fatiha suresi ardından Yasin suresi okunur. Ancak Yasin suresinde geçen 7 mübinde duraklama yapılarak kişinin kalbine doğru Hu şeklinde üflenmelidir.

Kara Sevdadan Kurtulmak İçin Esma

Kara sevdadan kurtulmak için esma zikri çok önem taşır. Kişinin kara sevdaya tutulması halinde karşı tarafı bağlamaz. Bu sebeple kişi karşılıksız bir aşka düşmüş olur. Buda kişinin ıstırap çekmesine neden olmaktadır. Kişinin sevdiği kişiden vazgeçmesi çok önemlidir. Sonuç itibari ile sevgi karşılık bulduğunda güzel ve motivasyon vericidir. Kara sevda olan kişiler Ya Latif esmasını çekerek umutsuz bir şekilde sevdalandıkları kişiden vazgeçmeyi dilemelidir.  Ayrıca Ya Basıt esması da ebced değeri ile okunup suya üflendiğinde kara sevda kişiden uzaklaşmaktadır.

“Yâ Kâdiru Yâ Kâfi Ya Azizu Ya Cebbar” esması Taha suresinin 115 . ayeti ile okunmalıdır. Ve lekad ahidna ilâ Ademe min kabulü fenesiye duası ile beraber okunmalıdır.

Aslına bakılırsa kişinin kara sevdasına kavuşmasındansa bu sevdadan kurtulması çok daha hayırlı olacaktır. Çünkü kara sevda hastalık boyutuna gelmiş bir sevgidir. İlişkilerin sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından her iki kişinin de ilişkiye rıza göstermesi ve birbirini sevmesi gerekir. Kara sevdada bir taraf çılgınca severken diğer taraf konudan haberdar bile olmamaktadır. Bu sebeple kara sevdadan ne kadar çabuk kurtulursa kişi için o kadar sağlıklıdır. Kara sevdadan kurtulmak için esma okumak insanı ferahlatmaktadır. Eğer kişi dua ve zikir yapamayacak durumdaysa dualar ve esmalar kişinin kalbine üflenmelidir.

En Etkili Kara Sevda Duası

En etkili kara sevda duası sevgisi hastalıklı boyuta gelmiş kişilere okunmalıdır. Kara sevdalı kimse genelde kavuşmayı arzulasa da nasip olmadıkça kavuşma olmayacaktır. Zaten kara sevdaya düşmesinin en büyük nedeni ikiye ulaşamaması ve sevgisine karşılık bulamamasıdır. Kara sevdadan kurtulmak için Ayetel Kürsi duası oldukça etkili olacaktır. Bir kase içerisine eksiksiz Ayetel Kürsi duası yazılmalıdır.

Yazılan Ayetel Kürsi temiz içme suyu ile silindikten sonra kişi aç karnına bu kaseden su içmelidir. Sabah akşam bu kaseyle su içen kişiler zaman içinde kara sevdasından da kurtulacaktır. En etkili kara sevda duası kişinin kendisi tarafından edilen duadır. Kişi Allah’a güvenerek tutulmuş olduğu sevdadan kurtulmayı dilediğinde ve bunun için çabaladığında duaları kısa sürede etkili olacaktır. Kara sevda hastalığı çok zor bir süreçtir. Ancak kişinin önce kendini düşünmesi ve sevdadan kurtulmayı amaçlaması gerekmektedir. Dualar kişinin hastalıklı aşktan kurtulmasını sağlayıcı özelliktedir. Bu yüzden kara sevda durumu gözlendiğinde özellikle Yasin süresi terkibi yapılmalı ve kalp kısmına üflenmelidir. Allah’ın izni ile düzenli okunduğunda kişi kara sevda görmemişe döner.

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.