Birini Kendine Aşık Etme Duası

Birini Kendine Aşık Etme Duası

Aşk sevgi ve saygının yoğun olduğu eşsiz duygudur. Birini kendine aşık etme duası birçok kişinin güzel ilişkiler kurmasına vesile olmuştur. Aşk hayatınızın yolunda gitmesi için yapılan dualar kişinin hayatını gerçek anlamda güzelleştirmektedir. Birinin size aşık olmasını sağlamak için yapılan dualar terkip şeklindedir. Bu yüzden aksatılmadan abdestli olarak okunması önemlidir. Aşık etme dualarında çok önemli bir kriter vardır.

Bekar insanlar bazen yanlış ilişkilere eğilim gösterebilirler. Bu sebeple aşık etme duaları yalnızca bekar ve kişiye helal olan insanlara okunmalıdır. Aşık etme duaları tesirli olduğu için idareyi de etkilemektedir. Aşık olması gereken insana seçim şansı vermeden doğrudan kendine yöneltmektedir. Bu yüzden okuyacak insanlar ilişki dinamiklerini farkına vararak, olacak olanla olmayacak olanı iyi kavrayarak okuma yapmalıdır.

“Bismillâhirrahmânirrahîm”

“Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh.

Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn.

Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.”

Genellikle kadınlar sevdikleri adamları kendi bağlamak adına aşık etme dualarını sıklıkla okumaktadır. Aşık etme dualarında dikkat edilmesi gereken bir noktada birden fazla duayı aynı zaman diliminde denememektir. Seçtiğiniz aşık etme duasını önerilen şekilde okuduktan sonra en az iki hafta beklemek etkili olacaktır. Bu sayede duanın etkileşimi karşı tarafa yansıyacaktır. Birden fazla okuma kişinin daha fazla aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu sebeple tek dua ile net sonuçlar önemlidir.

Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası

Sevdiğin kişiyi kendine aşık etme duası oldukça tesirlidir. Birini seviyorsanız ve ondan karşılık görmüyorsanız aşık etme dualarından yararlanabilirsiniz. Sevgi eşit olarak alınıp verildiğinden çok kıymetlidir. Taraflardan birinin sevgiye karşılık vermemesi halinde mutsuzluk kaçınılmazdır. Elbette ki ikili ilişkilerde bir tarafından daha çok sevmesi mümkündür. Genellikle sevgide verici olan taraf hep kadınlardır. Erkekler duygusal olmak yerine daha mantıksal olduklarından sevgiyi daha az göstermektedir. Buda kadınlarda şüpheye sebep olmaktadır.

“Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab”

Aşk muhabbet duaları oldukça fazladır. Bu yüzden uygulanabilir olanlarda karar kılmak önemli olacaktır. Aşka karşılık almak birini kendine bağlamak dua ile sağlanmaktadır. Kişi dua ederken inancını koruyarak dua adabına uygun olarak okuma yaptığında Allah izin verirse duası gerçeğe dönüşür. Aşık etmek istediğiniz kişinin anne adı bu tür dualarda oldukça önemlidir. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab zikri ile aşık etmek mümkündür. Sevdiğiniz size kısa zamandan bağlanacaktır. Eğer anne adı ile ilgili şüpheleriniz varsa insanlığın annesi olan Havva anamızın ismini kullanabilirsiniz.

En Etkili Aşk Duası Denenmiş

En etkili aşk duası denenmiş tecrübe edilmiş olması insanlara umut vermektedir. Ancak unutulmaması gereken en önemli şey Allah’ın hükmüdür. Bilindiği üzere Allah ol demeden hiçbir şey olmaz. Yapacağınız dualar çok etkili olsa bile hayırlısı olacak şekilde niyet etmek çok önemlidir. Belki aşkınızdan deli divane olsun istediğiniz kişi sizin hayatınızı cehenneme çevirecek kişi olabilir. Bu yüzden denenmiş tesirli duaları okurken iyi düşünmek gerekir.

Aşk duaları uygularken gece yarısını okumalarına özen göstermek gerekir. Çünkü bu saatler duaların kabulü için uygundur. Bununla birlikte aşk ve muhabbet sağlayan dualarda okuduğunuz insanda bunalım halleri gözlemlenebilir. Özellikle görüşmediğinizde bu kişi iletişime geçip geçmeme konusunda kendi ile savaş haline girebilir. Birini aşık etme duası okuyacaksanız mutlaka öncesinde kendinizi koruma duaları ile koruma altına almanız gerekir. Eğer korumaz olarak muhabbet duası okumaya kalkarsanız sizin aşık olma olasılığınız daha fazla olacaktır.

“Bismillâhirrahmânirrahîm”

“Ev kesayyibin minessemâi fîhî zulümatün ver’dün “sevdiğiniz kişinin adı” ve “Senin Adın” berkun yecalune esabiahüm iî azanihim minis-savaiki haze-rel mevt. Kezalike yasubbu bissavaiku min re’si filan ibni fîlane vallahü muhitun bil kâfirin. Ve keza kuttiat lehüm siyabün min narin yasubbu min fevka rüüsihimül hamim. Allahümme sabbe fi re’si filan ibni filane elvec-i veş-şakikate ved-darban. Yusharu bihim ma fî butunihim vel cüludü ve lehüm mekamiu min hadidin. Küllema eradu en yahrucu minha min gammin u-idu fiha ve zuku azabel harik. Kezalike yasda’ re’si filan ibni filane min azabil harik huzuhü feğul-luhü sümmel cahime salluhü sümme fî silsiletin zeruha seb-une ziraen feslikuhü. Kezalike yasubbü alare’si filan ibni filane el veci’ ved darban vel azabel elimi, küllema darbet daribis sindal bi hakkı hazihil esma-i şerantayail şerantayail eşmahin şemahin el ali alâ külli berahim elmu’tezzü fi ulüvvi şemuhiyyeti.”

Aşık etmek için okunan etkili dualar sayesinde kısa zaman içinde istediğinizi elde etmeniz mümkündür. Elbette ki bekar bir kişinin evli insana yönelik okuma yapmasının dinde yeri yoktur. Büyük günahlar arasına girer. Bu yüzden okuma yapacak kişiler sadece ilişkide olduğu, bekar insanlara bu etkili duaları okuması aklı başında bir karar olacaktır.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.