Rebiülevvel Ayı Hadis – Rebiülevvel Ayı Mesajları

19.10.2023
1.570
Rebiülevvel Ayı Hadis – Rebiülevvel Ayı Mesajları

Hicri takvime göre 3. Ay olan Rebiülevvel Ayı mevlid kandilinin olduğu bir aydır. Sizde bu ayda vereceğimiz bu duayı her gün en az 1 kere okuyarak ibadet etmiş olursunuz. Ayrıca duanızdan sonra istek ve dilekleriniz için de dua edebilirsiniz. Özellikle akşam namazından sonra bu duayı okumayı tavsiye etmişlerdir. Sizde bu duayı akşam namazını kıldıktan sonra okuyabilirsiniz.

Eğer daha erken ve ya geç okumak isterseniz muhakkak okumadan önce abdest almalısınız. Vereceğimiz bu dua gerçekten çok etkili bir duadır. Eğer her gün okuyamazsanız ilk gün 12.gün 18.gün muhakkak okumaya gayret gösteriniz.

Rebi-ül Evvel Ayında Okunacak En Etkili Dua

Duanın Okunuşu:

Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillâhirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesselâtü vesselâmü alâ men lâ nebiyye badehu ve âla alihi ve eshabihiellezine haceru ve cânedu bil enfüsi vel emvali. Allahümme inna ne-tevesselü ileyke bi habibikel ağzemi ve resulükel efhami entuine lena fi cemi-il umumi fil yevmi ve gada fe inne cahehu indallahil azim. Allahümme inna nes’elüke ianen lâ zıddelahu ve en tevhiden lâ yukabiluhu şirkün ve taaten lâ tukabiluha masiyetün ve nes’elüke yakınen lâ yukabiluhu şekkin bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine fi misli haza şehriş şerif.

Allahümme inna nes’elüke tevbete ve devâmeha ve neuzubike minel mağsiyyeti ve eshabiha ve zekkirna bil havfi minke kable hucumi lataratiha ve affid aleynâ min bahri keremike ve cudike hatta nahruca mined dünya ales selâmeti min vebaliha bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine. Allahümme inna nes’elüke lisa-nen ratben ve zikrike ve kalben meneammen bi şükrüke ve bedenen hayyi-nen li taatike ve atina maazalike ma lâ aynün raet velâ üzünün semiat vela alâ kalbi beşerin bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine, fimisli haza şehriş şerif.

Allahümme fe nes’elüke ivadehu fakden tashabihu envarü ma-habbetike fe innehu kat zaharatis saadetü alâ men ahtebtehu ve zeheretiş şekavetü alâ men gayreke melekehu feheblehu min nevahibiş suedai ve ağ-sinna min mevaridil eşkiyai bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine. Al-lahümme yessir lena umurena maarrahati li kulubina ve ebdanina ves selâ-meti ve âfiyeti fi dinina ve dünyana ve künlena sahiben fi seferina ve lalifeten fi ehlina vatmıs alâ vucuhi adaina vem sahhüm alâ mekanetihim felâ yesteti-nunel mudiyye velel mecie ileyna velev neşau le temesna alâ ağyunihim fes-tabekus sırate feenna yubsirune bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemi-ne fi mislihi haza şehriş şerif.

Allahümme inna nes’elükel ismete fil harekâti ves sekenati vel kelimati vel iradeti vel hatarati minez zununi veş şukuki vel evhamis saireti lil kulubi an mütâatil guyubi bilhürmeti men erseltuhu rahme-tenlil alemine. Allahümme ya camian nasi li yevmin lâ raybe fihi icmağ bey-nena ve beynes sıdkı ven niyyeti vel ihlasi vel iradeti vel nuşui vel mukarabe-ti vel yâkini vel vakari vessellili vet tafvidi bi hürmeti men erseltehu rahmeten-lil alemine.

Allahümme ve künlena sem’an ve basaran ve lisanen ve kalben ve yeden ve müeyyeden bihürmeti men erseltehu rahmetenlil âlemine fi mis-li haza şehriş şerif, Allahümme lâ tüazzibna bi iradetina ve hubbi şehevatina feneşkale ev nahcibe ev nefrece bi vucudi muradina ev neshate ev nüsselli-me teslimen nifaki inde! fakdi ve ente alemu bi kulubina ferhamna bin nailil ekberi vel medidil efdali ven nûril ekmeli ves saadetil ezeliyeti inneke alâ kül-li şey’in kadir bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.

Allahümme ya men lâ yeskuni kalben illâ bi kurbihi ve envarihi velâ yahya abdin illâ bil su-hafihi ve ibrarihi velâ yebgâ vücudun illâ bi imadadihi ve izharihi ya men ane-se ibadetül ahyare vel ebrare vel evliyaehül mukarrabine bi münacetihi ve es-rahi ya men emate ve uhya ve uksa ve edna ve es’ade eşka ve adelle ve he-da ve efkâre ve ağna ve afa ve eblâ ve kaddere ve kaza küllün bi azimin ted-birihi ve sabıki takdirihi zalike takdirül azizül âlim.

Allahümme ya rabbi eyyü-yabin yuksadu gayrü babike ve eyü cenabin yeteveccehu ileyhi gayrü cena-bike ve hel fil vücudu rabbün sivake fe yurca emfil memleketi ilâhün gayrüke fe yutlabe minhül atau vel hasenâtü emhel hakimün gayrüke fe turfealeşşek-va em helmin mecalin lil abdil fakiri yağtemitu aleyhi emhel sivake keremmü-ke ve cu’dike ya men lâ melcee minhü illâ ileyhi felâ keremmüke ve cu’dike ya men lâ melcee minhü illâ ileyhi felâ tuhayyib recaena ya kadimel ihsâni bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.

Allahümme ya men yuciru velâ yucaru aleyhi elhemtena fe arrifna ve gayrike ha hünna rabbün fe yurca ev cevadün fe yüseel eminhül atau kad cefanil karibu ve mellenit tabibu ve şe-mete biyel adavvu verrakibu veştedde biyel kerbu ven necibu ve entel muinu ve entel alimul kadim. Ya Rabbi! ilâ men eşteki ve entel hafizul kerimü em bi-men entesiru ve entel veliyyün nasiru em bimen estagisu ve entel ganiyyül metinu emilâ eltecie ve ente seddarül uyub.

Allahümme inni es’elâkel feyze indel kazai ve menâziles şühedai ve ayşeş süedai ven nasra alel adai ve mu-rafakatel enbiyai bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemin Allahümme ya men ileyhi yelceul haifune ya men bi cemili evaidihi ve keremihi yeteallâkul recune ya men bi sultani kahrihi ve azimi rahmetihi yestagısül muttarune ir-hem bi cudike abden melenu sebebün yercu sivake bi hürmeti men erselte-hu rahmetenlil alemine.

Allâhümmec’al evvele yevmina haza islâhen ve ev-satehu felâhen muahhirehu necahen bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine fi mislihi haza şehriş şerif. Allahümmec’al evvelehu rahmeten ve ev-satehu niğmeten ve ahirehu tekrimeten bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil âlemine. Allahümme inna neuzubike min cehdil belâi ve derekiş şekai ve su-il kazai ve şemetil adai bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.

Ve salli vessellim alâ eşrefi ve es’adi cemiil enbiyai vel mürselin seyyidinâ Muhammedin ve aleyhim ve alihim velhamdülillâhi rabbil âlemin… el Fatiha”

Fatiha süresini okuduktan sonra duamızı bitirmekteyiz. Allah tüm ettiğiniz duaları kabul eylesin.

Rebiülevvel Ayı Mesajları

Rebiülevvel ayı İslam takvimine göre önemli aylardan bir tanesidir. Bu ayın 12. günü, İslam inancında peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilir ve bu gün çeşitli coşku ve sevinçle kutlanır.

Rebiülevvel ayında Müslümanlar arasında sevgi, saygı ve birlik duygularını pekiştirmek amacıyla birçok mesaj paylaşılır. İşte bu özel günde gönderebileceğiniz bazı Rebiülevvel ayı mesajları:

  • “Rebiülevvel ayının getirdiği sevinç ve huzur içinde, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum gününü kutlarım. İslam aleminin bu mübarek günü hepimize hayır, bereket ve huzur getirsin.”
  • “Gönüllerin nurudur peygamber sevgisi, Rebiülevvel ayında bu sevgiyi bir kez daha yoğun bir şekilde hissediyor, sevgili Peygamberimizin doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”
  • “Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde, tüm İslam aleminin Rebiülevvel ayını en içten dileklerimle kutlarım. Dualarımızın kabul edildiği bu mübarek gün, tüm hayırların vesilesi olsun.”
  • “Rebiülevvel ayı, sevgi, hoşgörü ve birlik duygularının yoğunlaştığı mübarek bir dönemdir. Sevgili Peygamberimizin doğum gününü kutlarken, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını dilerim.”

Bu gibi mesajlarla sevdiklerinizle aranızdaki bağları güçlendirebilir, sevgi, saygı ve hoşgörü dolu duygularınızı paylaşabilirsiniz.

Rebiülevvel Ayı Hadis

Rebiülevvel ayı, İslam takvimine göre önemli bir aydır ve bu ayda peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili de kutlanır. Rebiülevvel ayı ile ilgili bir hadis şu şekildedir:

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Benim ve Peygamberlerin en fazla bulunduğu yer Cennet’tir. Sonra Rebiülevvel ayında doğanlar (Müslümanlar) gelirler.”

Bu hadis, Rebiülevvel ayının faziletine ve bu ayda doğan kişilerin seçkinliğine işaret etmektedir. Hz. Muhammed’in doğumunun bu ayda olması, bu ayın önemini ve değerini artırır. Rebiülevvel ayı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatı, örnek ahlakı ve öğretilerini daha yakından anlama, anma ve anlatma fırsatı sunar. Bu sebeple, Rebiülevvel ayı, İslam dünyasında özel bir anlam ve değere sahiptir.

YAZAR BİLGİSİ
Elif Dmr
Elimden geldiğince araştırma yaparak dinimiz hakkında bilgi verici ve faydalı içerikleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşımlarıma yorum yaparak sizlerde bu yolda ban destek olabilirseniz sevinirim. Sevgilerimle,
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.